Hindu baby girl names starting from alphabet P

Below is the list of Hindu baby girl names in English starting from alphabet “P”.

PakshaPavitriPushkaraPranamiPrasiddhi
PakshilaPashmiPushkariniPranayaPrahari
PakshmaPashminiPushtiPranayiPrakruta
PagliPashviPushpaPranatiPrakrutik
ParnikaPashivinaPushpanjaliPranangiPrapti
ParthaPankajaPushpaliPranamiPragina
PathikaPankilaPushpitaPranalikaPrachi
PadaviPankitaPushpiPranaliPrachina
PadmaPanktiPustiPraneshaPrachini
PadminiPankhiniPujanaPranotiPrachya
PadyaPanchikaPujaPratikaPrajal
PanoriPanchitaPujaliPratikrutiPragna
PannaPanjariPujitaPratignaPragni
ParkiyaPanjiraPujinaPratithaPranesha
ParkhaPanthaPujyaPratibhaPraneshvari
ParamaPanthikaPunamPratimaPratvi
ParavaPanthiPurnaPratishthaPrapti
ParastiPatriPurnankiPratikshaPratri
ParaParthaPurnimaPratichiPrarabdhi
ParaginiPathikaPurnaPratitiPrarthana
ParagiPaneriPurtiPratithiPrarthati
ParajPansiPurmiPratishaPrarthvi
ParashaniPamalPurvajaPratyushaPrathita
ParanganaPamelaPurvaniPrarthitaPrarthita
ParantiPayalPurvashiPratyakshaPravrusha
ParikaParakhPurvaPratyayiPrasha
ParichaParichiPurvangiPratiPrashvika
ParinaParijaPurvikaPrathamaPrashvita
ParitaParithaPurvinaPrathaPrahini
ParishaParishaPurviPrathitaPranchi
ParitruptiParindaPurvilaPraditiPrangana
ParitoshaParuchiPurveshaPradipaPranjali
ParidhiParulPushaPradiptaPranjini
ParimitaParuniPruchchhaPradiptiPranti
ParivartaParejaPruthaPranaliPranshu
ParivrutiPareviPruthvaPranitaPrichchha
ParivrajyaParthaviPruthiviPranishaPrita
ParisimaParthiniPruthviPrayatiPritangi
ParindaParthilaPrushtiPrapatiPritha
ParindiParthinaPrushtikaPrafullaPribha
PariParthiPrushthaPrafullitaPriyal
ParikshaParmitaPrekshinaPrabalaPriyala
ParikhaParmiPeyaPrabishaPriyata
ParinaParvatriPoralPrabuddhaPriyamvada
ParishaParshidaPorasiPrabodhiniPriyavi
ParidhiPalavPoyaniPrabhaviPriyanka
PariniPaleriPolinaPrabhaPriyanga
PareshaPalviPolomiPrabhaviPriyanda
ParokshiPavaniPoshitaPrabhutaPriyandi
ParkaPaviniPoshiPrabhrutiPriya
ParkoniPashaPoshniPramadaPriyankali
PargaParshaniPauraviPramagiPriyanki
ParchitaParashvaniPaurangiPramodiniPriyangi
ParjanyaPankhdiPauriPramodiPriali
ParnaviPanchaliPaurinaPrayaniPrichha
ParnaliPanchikaPauraviPrayogiPrital
ParnikaPinalPaulomiPrayoniPrita
ParniPinakiPauliPrayoshviPriti
ParthakaPinkalPaushaPrayoshaPrinal
PathyaPinkuPaushiPrarchitaPrina
ParniPiyalaPrakarshaPrarthitaPrusha
ParnilaPiyunaPrakinaPravaraPreksha
ParyankaPiyushaPrakirnaPravaPremal
ParyaptiPiyuniPrakrutiPravaniPremada
ParyeshanaPimlaPrakshaPravishtaPremshi
ParvaniPianiPrakshaliPravinaPrema
ParvaniPinaliPrakharaPraveniPemali
ParsitaPinaPragnatiPravrutaPremardri
ParsisPimalPragatiPravrutiPremanshi
ParsishaPiraniPragitaPrashaktiPremila
PalPirojiPragunaPrashastiPreya
PalakPisarniPrachalaPrashansaPreyasi
PalkaPinkiPrachaliPrashakhaPreyarna
PalkiniPunyaPrachiliPrashantiPrerana
PalakinaPunaraPrachitaPrashilaPrerita
PalashPunitaPrachetaPrashmaPreshana
PallariPunitiPrajaliPrashmiPresha
PallaviPunelaPrajitaPrashabdhiPreshita
PallavikaPulkitaPragnaPrashastiPreksha
PallikaPulindaPragnitaPrasannaPrutha
PallikaPulinaPrajvalaPrasadiPruthula
PalvinaPulomaPranaviPrashishtaPyasa

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.