Tamil New Year Greetings

Tamil New Year Greetings

ஆண்டு புதிதாய் மலரப் போகிறது. நமது வாழ்வும் செழித்து ஓங்கப் போகிறது. நமது தொல்லைகள் எல்லாம் நீங்கி வளமும் மகிழ்ச்சியும் சேர நாம் இணைந்து இறைவனை வேண்டுவோம்.

A New Year is being born. Our life is going to prosper henceforth. Let us join together and pray God for a happy and joyful life.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.