Hindu baby boy names starting from B

Here is a list of hindu baby boy names starting from alphabet B in English. Kindly note that some names would sound as spelled wrong as the sound of “V” should be there. However, in many regional languages like Bengali and Oriya in particular, V sounds as B.

Bakul Balkrishna Bijon Bhamar Bhashit
Bakshik Balark Bin Bharaj Bhas
Bachan Bali Binat Bharat Bhaskar
Baddha Balin Binesh Bharath Bhasvar
Banas Balu Bijal Bharg Bhinna
Bablu Balesh Buddha Bhargav Bhikhesh
Baras Balendra Buddhik Bhargesh Bhishma
Barun Bahak Buraj Bhartik Bhuvan
Badren Bahubali Bual Bhavan Bhudhar
Badresh Bahulya Bruhat Bhavdip Bhupat
Barnish Basav Baker Bhavar Bhupen
Barhin Basu Benal Bhavanshu Bhupesh
Balbhadra Bijan Benit Bhavit Bhumang
Balwant Bijay Behad Bhavil Bhumik
Balisht Bijen Baijik Bhavish Bhumit
Balkish Bijesh Baiju Bhaven Bhumin
Bashin Bijoy Bodh Bhavya Bhumip
Basar Binat Bodhak Bhavyan Bhumil
Basant Bibhas Bodhit Bhavyen Bhumish
Bahar Binit Bodhan Bhanjan Bhumesh
Bahal Binish Bodhin Bhagya Bhuyang
Bahul Binesh Bodhesh Bhagyen Bhushna
Bankim Binoj Bonish Bhagyesh Bhulok
Bankin Binod Baudhik Bhajak Bhushan
Bankish Binoy Bramen Bhanu Bhrugul
Banken Bipin Braban Bhamin Bhrugesh
Bankesh Bipen Brahm Bharat Bhrungesh
Banjan Bipendra Brahmarshi Bharal Bhera+A26v
Banjul Bimal Brahma Bharav Bhevil
Bunty Biraj Brahmanand Bhargav Bhairav
Bandin Birju Brahmanand Bhargin Bhairen
Bandish Biranj Bragesh Bharth Bhairvesh
Bandit Birag Bramen Bhalak Bhogi
Bandhan Biraj Brahmesh Bhalesh Bhogin
Bandhu Birad Briav Bhalendu Bhogindra
Bandhul Biren Brij Bhavak Bhogesh
Bampi Bilor Brijan Bhavan Bhoj
Bansal Bilva Brijesh Bhavman Bhojak
Bansi Bilvesh Bijendra Bhavarth Bhojesh
Bansik Bishop Brind Bhavik Bhautik
Bansidhar Bishan Bhaktil Bhaviksh Bhauman
Bansil Bisat Bhagvat Bhavit Bhaumik
Bansila Bismath Bhagirath Bhavin Bhaumin
Badal Bihag Bhadra Bhavir Bhaumil
Bandhav Bihas Bhadrak Bhavil Bhaumish
Babul Binkal Bhadrank Bhavish Bhaurav
Bibhas Bindal Bhadrang Bhavuk Bhraman
Barik Bindul Bbhadrik Bhaven Bhramar
Barkin Bindesh Bhadren Bhavesh Bhramak
Balan Bijen Bhadresh Bhashik Bhrantik

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.