Happy Puthandu Wishes

Happy Puthandu Wishes

எதிர்வரும் புத்தாண்டு ஒரு இனிமையான, வளமான, மகிழ்ச்சியான புத்தாண்டு. இந்தப் புத்தாண்டில் நமது இல்லங்களில் மகிழ்ச்சி ஒளி பரவி எல்லா வளங்களும் வந்து சேர இறைவனைப் பிரார்த்திப்போம்.

The New Year in front of us is a great one and happy one. Let us pray that the light of happiness spreads in our lives and all prosperity comes to us from all directions.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.