Baby girl names starting from J

Below is the list of Hindu baby girl names in English starting from alphabet “J”.

Jagada Jahanvi Jukti Jainika Jhamak Jhil
Jagmohini Jashoda Jukshi Jainisha Jharana Jhinat
Jatila Jantra Jigati Jaimika Jharni Jhinal
Jatani Jagruti Jugna Jaimini Jharmara Jhiniya
Janasi Jan Juthika Jaimina Jharana Jhilna
Jannat Janaki Juhika Jaimila Jharika Jhilpa
Jayana Janam Juli Jaivali Jhari Jhils
Jaya Janu Juhi Jaivika Jharjhari Jhisha
Jamana Janvi Jui Jogisha Jhalak Jhimi
Jayavanti Jamini Jetashri Jojana Jhalka Jhul
Jayati Jal Jetuna Jomi Jhallari Jhulna
Jayka Jalka Jenakshi Jodhavi Jhahina Jhubina
Jayada Jahnavi Jenali Jodha Jhankar Jhuli
Jayana Jasudi Jenika Jonali Jhanakruti Jhulka
Jayani Jagravi Jenita Jonsi Jhankhana Jhulfa
Jayshri Jigisha Jenitha Josha Jhankha Jhera
Jayantika Jigna Jeya Joshila Jhankhika Jhuri
Jayanti Jignasa Jeyuni Joshili Jhanjha Jhena
Jarana Jit Jerina Joshina Jhampa Jheniya
Jarina Jitisha Jeriya Joshya Jhakal Jhenisha
Jalak Jineshi Jelum Jyuthika Jhayal Jheni
Jalka Jinsi Jelanshi Jyuni Jhal Jhenu
Jalashri Jipsi Jeshiya Jyusi Jhalar Jheba
Jalma Jimal Jelanshi Jyoti Jhankhi Jhesh
Jaleri Jilna Jesna Jyotika Jhanjh Jhebri
Jalpa Jilva Jesiya Jyotsna Jhimel Jhela
Jalwa Jilvi Jesmi Jyorsina Jhilat Jhershi
Jalghi Jiya Jwela Jwara Jhilan Jhora
Jayeshtha Jiral Jaitra Javanika Jhilmil Jhola
Javal Jirjaya Jaina Jwalana Jhilli Jhoha
Javanika Jiva Jaini Jwalanta Jhilpi Jhaina
Jashna Jigra Jainali Jwalita Jhilmi Jhainali

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.