Baby girl names starting from A

Below is the list of Hindu baby girl names in English starting from alphabet “A”.

Akalpya Anati Abhidha Alpana Anjuri Arika
Akida Ananta Abhina Alpana Anjuli Arukhi
Akshata Anargh Abhilasha Alvi Antara Arista
Akshana Anaya Abhishta Avani Antariksha Aruni
Akshyaya Ananya Abhiti Avanika Antika Arupi
Akshayi Ansha Abhipsa Avanisha Antima Arushi
Akshara Anvi Abhira Avanti Antya Arahi
Aksha Anamika Abhigna Avantika Anradha Arohi
Akshali Anamika Abhiksha Arvachi Ansha Archati
Akshi Anamini Amala Arvachina Anshita Archika
Akshita Anali Amita Arvanti Anshi Arjavi
Akshika Anar Amishi Avita Anshuka Atra
Akshira Annali Amisha Avita Anshuja Atmaja
Akhila Anika Ami Aveksha Anshumani Arti
Akhilika Aniketa Amula Ashesha Anshumi Ardra
Agamya Anita Amulya Ashima Anshuli Aruta
Agarva Anida Amrita Arshiri Anshni Arya
Agasti Aninda Amruta Ashisha Anshruta Ayushi
Agatha Anishwara Ayana Ashlesha Aina Arshavi
Agraja Anisha Ayanari Asi Akashi Arsha
Agrata Ani Ayedi Asita Akarshi Arshi
Agrika Anyusha Aranya Asimi Akashi Arshechi
Agrima Anu Arhanti Asmita Akanksha Alapi
Aghosha Anuja Arita Asima Akankshita Alekhi
Achala Anuda Arina Ashvina Akruti Aloki
Achita Anuradha Aroma Asti Anka Alki
Achira Anuni Aruna Aharmika Akranti Almina
Achyuta Anuya Aruni Arhani Akirna Alphiya
Ajaya Anupama Arka Arhana Aksha Avarti
Aja Anubhi Arkasha Ankita Akruti Ashka
Ajita Anubhuti Arkita Ankina Akhya Ashana
Ajina Anumati Archana Ankira Agata Ashani
Arjuni Anumiti Archa Ankusha Agta Ashavi
Atulya Anuragi Archi Ankushi Archi Asha
Atuli Anuri Archita Ankesha Arjavi Ashavari
Atushri Anuvruti Archisha Ankeshi Atashi Ashika
Anima Anula Architi Ankeri Ati Ashiki
Attara Anugna Archeri Ankisha Atisi Ahita
Attishi Anuja Arjani Ankini Adarshi Ashini
Atita Anura Arjavi Angati Adishwari Ashima
Atri Aneka Arjita Angada Adesha Ashu
Adika Anushka Arnava Angana Adeshi Asima
Adita Aneri Arnika Angani Adya Ashrita
Aditi Aneshvari Artika Angarita Adri Ashlesha
Aaditi Anokhi Artha Angika Anati Asana
Adisha Anoli Arthika Angita Anal Asavi
Adavaya Anyokit Arnika Angina Anandi Astika
Advija Anla Arni Angira Apti Astha
Advitiya Anviti Arpi Anchal Aprati Astheya
Advesha Anvaya Arpita Anchala Abhal Asya
Advaita Apara Arpesha Anjana Abhasi Ashva
Adhikruta Aparna Arbuda Anjani Abhranti Ashvi
Adhinetri Apurna Armila Anjala Amiksha Ashru
Adhija Apurva Armila Anjali Amila Asti
Adhira Apurvi Alaknanda Anjashi Ayata Asruti
Adhishri Apeksha Alaka Anjika Ayana Ahila
Adhita Apri Alankruti Anjita Ayushi Ahili
Anadi Arpita Alpana Anjisha Arati Ahuta
Anatra Apsara Alipta Anjishtha Arasi Anjoli
Antara Abiran Alindi Anjesha Ara Agna
Ananga Abdi Alopa Anju Aradhana Aish
Anangi Abdhi Alaukika Anjuka Aradhi Aishvarya
Ananda Abhaya Aloki Anjul Aranshi Aishvari

1 thought on “Baby girl names starting from A”

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.