Wishes For Tamil New Year

Wishes For Tamil New Year

புத்தாண்டில் நாம் புதிய குறிக்கோள்களை வளர்த்துக்கொள்வோம். நாம் செல்ல வேண்டிய தூரம் இன்னமும் நிறைய உள்ளது. வரும் புத்தாண்டில் நமது பயணம் இன்னமும் சிறப்பாக அமைய இறைவனை வேண்டிப்பணிவோம்.

Let us develop new aspirations in the New Year. We have a long journey to make. Let us pray the almighty that our journey becomes a fantastic one.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.