Puthandu Wishes In Tamil

Puthandu Wishes In Tamil

நாம் இந்த உலகில் பிறந்தது பல சாதனைகளை செய்திடத்தான். அதை நமக்கு நினைவூட்ட வருவதே புத்தாண்டு. இந்த புத்தாண்டில் உமது சோதனைகளை சாதனையாக மாற்றி உயர்வுகள் பல பெற வாழ்த்துகிறேன்.

The purpose of our life on this earth is to create many success stories. In this New Year, I pray that you land on several victories and grow to new heights.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.