Ling Badlo in Punjabi for Class 5 | ਲਿੰਗ ਬਦਲੋ

100 Ling Badlo Shabad in Punjabi

Below, we have provided a list of 100 Ling Badlo words which can be used by the students of any class.

ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿੰਗ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਇਸ ਸੂਚੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪੁਲਿੰਗਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ
ਉੱਲੂਬਤੌਰੀ
ਅਧਿਆਪਕਅਧਿਆਪਕਾ
ਅਭਿਨੇਤਾਅਭਿਨੇਤਰੀ
ਆਰਾਆਰੀ
ਸਹੁਰਾਸੱਸ
ਸੱਜਣਸੱਜਣੀ
ਸੰਢਾਮੱਝ
ਸੰਦੂਕਸੰਦੂਕੜੀ
ਸੱਪਸੱਪਣੀ
ਸੰਪਾਦਕਸੰਪਾਦਕਾ
ਸਪੇਰਾਸਪੇਰਨ
ਸਰਦਾਰਸਰਦਾਰਨੀ
ਸਾਹਿਬਮੇਮ
ਸਾਢੂਸਾਲੀ
ਸਾਧਸਾਧਣੀ
ਸਾਲਾਸਾਲੇਹਾਰ
ਸੁਨਿਆਰਸੁਨਿਆਰੀ
ਸ਼ੇਰਸ਼ੇਰਨੀ
ਸੋਟਾਸੋਟੀ
ਹੱਤਿਆਰਾਹੱਤਿਆਰਨ
ਹੱਥਾਹੱਥੀ
ਹਲਵਾਈਹਲਵਾਇਣ
ਹਾਥੀਹਥਨੀ
ਹਿਰਨਹਿਰਨੀ
ਕਾਕਾਕਾਕੀ
ਕਿਰਲਾਕਿਰਲੀ
ਕੁੱਤਾਕੁੱਤੀ
ਕੁੜਤਾਕੁੜਤੀ
ਕੁੜਮਕੁੜਮਣੀ
ਕੌਲਾਕੌਲੀ
ਖਿਡਾਰੀਖਿਡਾਰਨ
ਖੋਤਾਖੋਤੀ
ਗਧਾਗਧੀ
ਗੱਭਰੂਮੁਟਿਆਰ
ਗਾਇਕਗਾਇਕਾ
ਘੋੜਾਘੋੜੀ
ਚਰਖਾਚਰਖੀ
ਚਾਚਾਚਾਚੀ
ਚਾਲਕਚਾਲਕਾ
ਚਿਮਟਾਚਿਮਟੀ
ਚਿੜਾਚਿੜੀ
ਚੂਹਾਚੂਹੀ
ਛੋਟਾਛੋਟੀ
ਜਮਾਈਧੀ
ਜਾਦੂਗਰਜਾਦੂਗਰਨੀ
ਜੁਆਰੀਜੁਆਰਨ
ਝੋਟਾਮੱਝ
ਠੇਕੇਦਾਰਠੇਕੇਦਾਰਨੀ
ਤੋਤਾਤੋਤੀ
ਦਾਦਾਦਾਦੀ
ਦਿਓਪਰੀ
ਦੇਵਤਾਦੇਵੀ
ਦੋਹਤਾਦੋਹਤੀ
ਨਰਮਾਦਾ
ਨਵਾਬਬੇਗ਼ਮ
ਨਾਇਕਨਾਇਕਾ
ਨਾਈਨਾਇਣ
ਨਾਗਨਾਗਣੀ
ਨਾਨਾਨਾਨੀ
ਪੱਖਾਪੱਖੀ
ਪਟਵਾਰੀਪਟਵਾਰਨ
ਪੰਡਤਪੰਡਤਾਣੀ
ਪਤਲਾਪਤਲੀ
ਪਤੀਪਤਨੀ
ਪਤੀਲਾਪਤੀਲੀ
ਪਿਤਾਮਾਤਾ
ਪੁੱਤਰਪੁੱਤਰੀ
ਪ੍ਰਬੰਧਕਪ੍ਰਬੰਧਕਾ
ਫ਼ੁਫ਼ੜਭੂਆ
ਬੱਕਰਾਬੱਕਰੀ
ਬਲਦਗਾਂ
ਬਾਟਾਬਾਟੀ
ਬਾਦਸ਼ਾਹਮਲਿਕਾ
ਬਿੱਲਾਬਿੱਲੀ
ਬੇਟਾਬੇਟੀ
ਬੇਲਦਾਰਬੇਲਦਾਰਨੀ
ਬੋਤਾਬੋਤੀ
ਭਗਤਭਗਤਨੀ
ਭਤੀਜਾਭਤੀਜੀ
ਭਰਾਭੈਣ
ਭਾਣਜਾਭਾਣਜੀ
ਭੂਤਭੂਤਨੀ
ਮਛੇਰਾਮਛੇਰਣ
ਮਾਸੜਮਾਸੀ
ਮਾਮਾਮਾਮੀ
ਮਾਲੀਮਾਲਣ
ਮਿੱਤਰਸਹੇਲੀ
ਮੁਰਗਾਮੁਰਗੀ
ਮੋਟਾਮੋਟੀ
ਮੋਰਮੋਰਨੀ
ਰਾਗਰਾਗਣੀ
ਰਾਜਾਰਾਣੀ
ਰਿੱਛਰਿੱਛਣੀ
ਲੰਬੜਦਾਰਲੰਬੜਦਾਰਨੀ
ਲੁਹਾਰਲੁਹਾਰਣ
ਲੇਖਕਲੇਖਕਾ
ਵਕੀਲਵਕੀਲਣੀ
ਵੱਛਾਵੱਛੀ
ਵਣਜਾਰਾਵਣਜਾਰਨ
ਵਰਕੰਨਿਆ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.