Happy Tamil Puthandu

Happy Tamil Puthandu

இந்தப் புத்தாண்டில் உமது இல்லத்தில் புதுமைகள், இனிமைகள், இனிப்புகள், வெற்றிகள், செல்வங்கள், மகிழ்ச்சிகள், ஆகியன பல்கிப் பெருக நான் வாழ்த்தி வேண்டுகிறேன். வாழ்க, வளர்க!

In this New Year, I pray that newness, sweetness, pleasantness, successes, wealth, happiness and joys grow in our lives. May victory be yours.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.