Greetings Tamil New Year

Greetings Tamil New Year

புத்தாண்டில் உமக்கு வாழ்த்துக்களை சொல்ல நான் விழையும்போது இந்தப் புத்தாண்டு ஒரு ஒளிமயமான காலமாக மலருவதை நான் பார்க்கின்றேன். வெற்றிக்கனிகள் உமது வாழ்வில் கனிந்து உமக்கும் உமது குடும்பத்தாருக்கும் மகிழ்ச்சியை சேர்க்கட்டும்.

When I wish to convey my New Year wishes to you, I see that this year is a highly hopeful one. Let the fruits of success ripen in your life and bring lasting happiness to you and your family.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.