Baby girl names starting from D

Below is the list of Hindu baby girl names in English starting from alphabet “D”.

Darnika Dalja Dishma Devina Dharani Dhirma
Darni Dasha Disali Devish Dharti Dhisma
Darbika Dashangi Diksha Deshna Dharali Dhun
Deka Dasturi Dikshita Deshakshi Dhara Dhumali
Dekina Dahak Dikshanti Deshna Dharika Dhumita
Dejula Dakshi Dina Dehal Dharini Dhurina
Denika Danisha Dipna Dehini Dharitri Dhunika
Denila Damini Dipal Daivi Dhari Dhruta
Demina Dastan Dipa Dorangi Dharona Dhrutakshi
Delvina Dikshi Dipani Dorshi Dharamagna Dhrutachi
Devani Diganta Dipika Dyuti Dharma Dhrutali
Devila Digisha Dipta Dyotana Dharmani Dhruti
Dakshata Digesha Dipti Drava Dharamangi Dhrutika
Daksha Diganshi Dirgha Dravita Dharmishtha Dhrutisha
Dakshali Digna Dirdhika Dravya Dharmika Dhrusha
Dakshika Diti Dunyavi Drupa Dharmini Dhruma
Dakshina Didaksha Dumila Druma Dharmina Dhrumi
Dakshita Dinal Durga Druvina Dharmila Dhruhi
Dakshina Dinakshi Dulari Droni Dharmya Dhairya
Dattika Dipangi Durshani Draupadi Dharvi Dhairyali
Dattini Dipali Dursha Drupa Dhavari Dhaivata
Damak Dipta Duhita Dwaramati Dhavala Dhaivati
Damayanti Dipti Duha Dwarika Dhatri Dhairavi
Damami Dimpi Durva Dwijala Dhatvika Dhyeya
Damya Diya Drashya Dwija Dhatvi Dhruri
Dayadi Dileri Drashti Dwijali Dhaneri Dhruvaka
Dayita Dilesha Dema Dwijottama Dharani Dhruvani
Dayiti Dili Demti Dwiti Dharvi Dhruvala
Darpana Diva Deshmi Dwitiya Dharangi Dhruva
Darpa Divakshi Devki Dwipa Dhara Dhruvani
Darpita Divija Deval Dwirukti Dharini Dhruvika
Darpini Divita Devni Dhanada Dharita Dhruvila
Darshana Divesha Devpriya Dhanali Dharitri Dhruvisha
Darshani Diventi Devyani Dhanangi Dharini Dhruvi
Darsha Divya Devrupa Dhanika Dharishta Dhruvena
Darshangi Divyani Devshi Dhanita Dharmika Dhuma
Darshika Divyangi Devshri Dhanisha Dharya Dhvani
Darshita Divyanshi Devanki Dhanishtha Dhriti Dhvanika
Darshini Divyeshi Devangana Dhaneksha Dhiral Dhvanita
Darshima Disha Devangi Dhanesha Dhira Dhvanila
Darshi Dishani Devanshi Dhanya Dhirangi Dhvanya
Darshina Dishta Devika Dhanvi Dhiresha Dhyani
Darvi Dishti Devi Dhanisha Dhirja Dhyuvati

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.