ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ

Punjabi Poem

ਆਦਤ ਹੈ ਮੈਨੂੰ

ਸੱਟਾਂ ਖਾਣ ਦੀ,
ਫਿਰ ਉਠਣ ਦੀ
ਆਦਤ ਹੈ ਮੈਨੂੰ…
ਇਹ ਕਮਰੇ,ਇਹ ਸਲੀਬਾਂ,
ਰੋਕ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ
ਮੇਰੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ,
ਪਰ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ
ਮੇਰੀ ਸੋਚl
ਇਹ ਸੋਚ ਫੈਲੇਗੀ,
ਇਨਕਲਾਬ ਲਿਆਵੇਗੀ,
ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਡਰ ਗਏ ਹਨ,
ਇਹ ਰਜਵਾੜੇl
ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ,
ਪਰ ਇਹ ਕਮਰੇ, ਇਹ ਸਲੀਬਾਂ,
ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ,
ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਨੂੰ…

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.