ਦਰਦ

Punjabi Poem

ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੈ ਰੁੱਖ ’ਤੇ
ਜਦ ਸੁੱਕ−ਟੁੱਟ ਕੇ
ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ
ਪੱਤਾ
ਉਸਦੀ ਹੀ ਛਾਵੇਂ

ਉਹੋ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ
ਉਸਨੂੰ ਵੀ
ਜੋ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ
ਜਦ ਅੰਬਰ ਨੂੰ ਗਾਟੀ ਪਾਉਂਦੀ
‘ਲਹਿਰ’
ਮੁੱਧੇ−ਮੂੰਹ ਗਿਰਦੀ ਹੈ
ਉਸਦੇ ਹੀ ਸੀਨੇ ’ਤੇ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.