ਚਰਚਾ ਚੱਲੇ

ਮੁਫ਼ਤ  (Free): ਹਵਾ ਮੁਫ਼ਤ – ਸਾਹ ਮੁਫ਼ਤ, ਪਾਣੀ ਮੁਫ਼ਤ – ਪੀਣਾ ਮੁਫ਼ਤ

ਸਸਤਾ (Govt): ਕਣਕ ਸਸਤੀ – ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ, ਚਾਵਲ ਸਸਤੇ – ਦੋ ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ

ਮੰਹਿਗੇ (Corporate): ਪਿਆਜ ਮਹਿੰਗੇ, ਸਬਜ਼ੀ ਮਹਿੰਗੀ, ਦਾਲ ਮਹਿੰਗੀ, ਦੁੱਧ-ਘੀ ਮਹਿੰਗੇ, ਬੋਤਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਹਿੰਗਾ

ਮਹਿੰਗੇ ਹੀ ਮਹਿੰਗੇ (Private): ਘਰ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.