Month: January 2012

Poem on importance of time in english

Baby girl names starting from K

Below is the list of Hindu baby girl names in English starting from alphabet “K”. Kakoo Karvina Kirnali Ketal Kratvi Kaksha Kashisha Kilka Keta Kramangi Kajari Karshani Kilpa Ketali Kramanti Kajal Karshi Kirla Ketika Krava Kajali Kasam Killari Ketula Krasha Kazari Kasturika Killori Kethi Krashnika Kartavya Kasturi Kivari Kenal Krinal Katira Karsi Kisha Kena Krina …

Baby girl names starting from K Read More »