ਬੜਾ ਦੁੱਖਦਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

Punjabi Poem

ਬੜਾ ਦੁੱਖਦਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਜਦੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਟੁਰਦੇ ਹਾਂ
”ਛਲਣੀ ਹੋਇਆ ਸ੍ਵੈਮਾਣ”
ਜਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ
ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਪੈੜਾਂ
ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ
ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ
ਬੜਾ ਦੁੱਖਦਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ…
ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ
ਟੋਲ਼ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਸਨੂੰ
ਅਣਚਾਹਿਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ‘ਚੋਂ
‘ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ
ਬੜਾ ਦੁੱਖਦਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਇਹ ਸਭ ਸਹਿਣਾ…

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.