Ugbu eme nchọgharị na udi otu

Okpukpe Hindu

Hindu Gods Symbolism: Ganesha

Ganesha literally means the Lord of the Universal forces. Ganesha, the elephant faced God in Hindu theology is worshiped as the first

baajị