Deepawali Wish In Tamil

Deepawali Wish In Tamil

நமது இல்லங்களில் இனிமையும், மகிழ்ச்சியும், வளங்களும், செழிப்பும் பொங்க தீபாவளித் திருநாளை இனிது வரவேற்போம். இந்த தீபாவளி ஒரு புதிய மாற்றத்தை உண்டாக்கட்டும்.

Let us invite Diwali so that it fills our homes with sweetness, happiness, prosperity and wealth. Let this Diwali bring us a new change.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.