Names

Poem on importance of time in english

Hindu Baby Boy Names from T

Below is the list of Hindu baby boy names in English starting from alphabet “T”. Tamak Tanmay Tarpan Tikshna Trushant Trivat Tankar Tanmeya Tarpit Titen Tej Trivishtam Tankit Tanvang Talak Tirath Tejan Trirang Tiken Tanvit Tavan Tirth Tejas Trishank Tikesh Tanvish Tavang Tirthak Tejasvi Trividh Tinesh Tanvir Tarshin Tirthan Tejit Trishiy Tilesh Tap Taus Tirthal …

Hindu Baby Boy Names from T Read More »

Poem on importance of time in english

Hindu Baby Boy Names from S

Below is the list of Hindu baby boy names in English starting from alphabet “S”. Sakul Sandesh Suchandra Soral Shabdik Sherif Sagarva Sannidh Suchit Sovir Shamak Shervin Sagun Sampanna Sujan Sovil Sharmil Shelat Sachit Sampark Sujal Soham Shayar Shelar Sachin Sambodh Sujash Sohan Sharak Shelash Saten Sambhav Sujal Sohang Sharad Shesh Sachchid Sambhrut Sujey Sohag …

Hindu Baby Boy Names from S Read More »

Poem on importance of time in english

Hindu Baby Boy Names from R

Below is the list of Hindu baby boy names in English starting from alphabet “R”. Rakshan Ratnakar Rasad Ragesh Rijans Ritik Rushad Rakshak Ratnik Rasagna Raghav Rijas Ritin Rushin Rakshal Ratnesh Rasan Rachan Rijish Riten Rujal Rakshit Ratvik Rasal Rachya Rijen Ritesh Rup Rakshim Rathik Rasik Raj Rijesh Ridhin Rupak Rakshil Rathir Rasit Rajak Ritul …

Hindu Baby Boy Names from R Read More »

Poem on importance of time in english

Hindu Baby Boy Names from P

Below is the list of Hindu baby boy names in English starting from alphabet “P”. Paksham Parivart Parashar Pulomo Pairav Pratik Pravad Pakshal Parivesh Parangat Pushkar Pomal Pratiksh Pravan Pakshil Parishkar Parit Pushpak Poras Pratich Praval Pakshmil Parishkrut Paritosh Pushpaj Pol Pratit Pravah Pakshen Parihar Parin Pushpit Porvin Pratir Pravik Pakshel Parind Paril Pushpin Poshin …

Hindu Baby Boy Names from P Read More »

Poem on importance of time in english

Hindu Baby Boy Names from N

Below is the list of Hindu baby boy names in English starting from alphabet “N”. Nakum Nandan Nipesh Nirhit Nupur Nakul Nandit Nipol Nirankar Nrutak Nagin Nandil Nibodh Nilang Nrutyang Nagendra Nandish Nimal Nilek Nrudev Nagesh Narkesh Nimitt Nilesh Nrup Nachiket Nagesh Nirmit Nilon Nrupati Nachint Nagendra Nimish Nilp Nrupal Natraj Naj Nimesh Nivrut Nrupang …

Hindu Baby Boy Names from N Read More »

Poem on importance of time in english

Hindu Baby Boy names from M

Below is the list of Hindu baby boy names in English starting from alphabet “M”. Makar Malir Manun Mukund Medhal Makarand Malek Manush Mukesh Menak Magan Malesh Manesh Mukta Menang Matik Malya Mayik Mukhesh Menil Matish Mallik Marang Mugat Mepal Mathit Malhar Marut Mugal Meral Madan Mahen Maruti Mugdha Merik Mahar Mahat Markand Mugdhit Meris …

Hindu Baby Boy names from M Read More »

Poem on importance of time in english

Hindu baby boy names from L

Below are the Hindu baby boy names starting from alphabet L. Lakshak Labdha Lalan Lekhank Lakshav Labhya Lalitya Lekhit Lakshansh Lay Lavanya Lesh lakshik Lahri Lasya Lokesh Lakshit Laher Lahir Lochan Lakshir Larhesh Limesh Lonik Lakshman Lalit Lijesh Lopen Lakshmish Lav Liten Lopesh Lakshya Lavlin Lukesh Lopanshu Lagan Lavesh Lupit Lomesh Latik Latesh Lekh Lohit …

Hindu baby boy names from L Read More »

Poem on importance of time in english

Hindu baby boy names from K

Below is the list of Hindu baby boy names starting from alphabet K. Kaivan Kaikesh Kashaya Kusumakar Kenit Koshang Kaksh Kalp Karsan Kushendra Kenil Kosmo Kakshil Kalpesh Kankshit Kunj Kenur Kodil Kathak kalpak Kankshil Kunjan Kepin Kautilya Kathan Kalpen Kinjal Kunjal Kemant Kautuk Kathit Kalindra Kinnar Kunjar Kemik Kaumil Kadarm Kalpit Kinnaresh Kuntan Kemoksh Kaumik …

Hindu baby boy names from K Read More »

Poem on importance of time in english

Hindu baby boy names from J

Below is the list of Hindu baby boy names starting from alphabet J. Jakil Jayant Jikesh Jaik Jharmar Jakshen Jayishnu Jigat Jaitra Jharin Jagat Jayin Jigesh Jaitrik Jhabak Jagjit Jayen Jigresh Jaital Jhalap Jagatraya Jayesh Jit Jainan Jhalav Jagad Jalak Jital Jainam Jhabril Jagadish Jaiaj Jitaksha Jainal Jhavil Jagan Jalap Jitin Jainik Jharvin Jagmohan Jalay …

Hindu baby boy names from J Read More »

Poem on importance of time in english

Hindu Baby boy names from H

Below is the list of Hindu baby boy names starting from alphabet H in English. Hatesh Harvish Hardil Himay Hirish Hemaksha Hani Harvin Harshar Himal Hirok Hemayu Harkant Harvil Haril Himalaya Hivarsh Hemal Harkesh Harsh Harli Himang Humash Hetang Haranya Harshak Hars Himanshu Hriday Hemank Harprit Harshad Hasya Himit Hrishit Hemang Hari Harshan Harlik Himil …

Hindu Baby boy names from H Read More »

Poem on importance of time in english

Hindu baby boy names from G

Here is the list of Hindu baby boy names starting from alphabet G. Gaganik Gantavya Girvaj Gopal Griva Gagal Gambhir Gunak Goras Grishna Gaganik Gan Gunan Gosal Grishma Gaganish Gayan Gunal Goverdhn Gruhan Gajesh Gargeya Gunin Gautam Grover Gajendra Garj Gunish Gaumish Ghatak Ganan Garth Gunen Gaural Ghatan Ganesh Gayendra Guman Gaurav Ghanal Gatik Garya …

Hindu baby boy names from G Read More »

Poem on importance of time in english

Hindu baby boy names from F

Here is a list of Hindu baby boy names starting from alphabet “F”. The list is rather short. Fanindra Falit Falesh Falgun Fag Fagun Fani Falin

Poem on importance of time in english

Hindu baby boy names starting from D

Here is a list of Hindu baby boy names starting from Alphabet D in English. Dankit Daljit Divyesh Devayu Dankesh Darshim Dishit Devarchan Darsi Dwiya Dishir Devank Dikesh Dasharath Dishank Devansh Digesh Dashal Dishant Devanshu Dinil Dashank Dikshit Devin Dip Dashang Dikshin Deven Dipen Dashansh Deep Devesh Dipesh Danesh Dipak Devendra Durat Daman Dipen Devyan …

Hindu baby boy names starting from D Read More »

Poem on importance of time in english

Hindu Baby boy names from I

We provide some Hindu baby names for boys starting from I. The spellings are given in English with whatever variation possible. Igit Inderpreet Ishank Ikshen Indesh Ishant Ikshit Indivar Ishar Ikshu Indra, Inder Ishayu Ikshuk Indraketu Ishit Ikshul Indresh Ishu Ikshur Ingit Ishu Ikshur Inmesh Ishvar Ikshvaku Ipsu Iten Ilesh Iresh Itish Indarjit Ish Itiv …

Hindu Baby boy names from I Read More »