Flower names in Sanskrit

Flower names in Sanskrit

Looking to know the flower names in Sanskrit? You have landed on a right page and you will come to know the names of these flowers in Sanskrit, English and Hindi.

At the same time, if you feel you want to know the flower names in Sanskrit of any other one, you can write to us through the comment section and we will reply.

Sanskrit English Hindi
पुष्पम्, सुमनः, कुसुमम् Flower फूल
पाटलम् Rose गुलाब
जातीपुष्पम्, नवमल्लिका, मल्ली Jasmine चमेली
कर्णोरः Oleander कनेर
यूथिका Lily जुहि
सहस्त्रपत्रम्, उत्पलम्, शतपत्रम् Lotus कमल
चम्पकम् Magnolia चम्पा
जाम्भजम् Orange Blossom नारङ्गी
श्रीखण्डम् Sandal चन्दन
कैतकम् Pandanus केतकी
विकचम्, सफुटम्, प्रफुल्लम्, विकसितम् Blossomed Flower खिला फूल
म्लानम् Withered Flower मुरझाया फूल

Comments

comments

3 thoughts on “Flower names in Sanskrit”

Leave a Reply