Happy Deepawali In Tamil

Happy Deepawali In Tamil

இருக்கும் இடத்திலேயே நாம் தீபாவளியை எளிமையாகவும் பாதுகாப்பாகவும் கொண்டாடுவோம். இந்த தீபாவளி இந்த உலகிற்கு நம்பிக்கையையும் ஒரு புதிய மாற்றத்தையும், வாழ்வில் மலர்ச்சியையும்  கொண்டு சேர்க்கட்டும்.

Let us celebrate Diwali from wherever we are in a safe manner. Let this Diwali bring hope, change and blossom in this world.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.