ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਕਵਿਤਾ–ਬਿਰਹਾ ਤੂ ਸੁਲਤਾਨ

Posted on Posted in Punjabi Poetry

ਬਿਰਹਾ ਬਿਰਹਾ ਆਖੀਏ

ਬਿਰਹਾ ਤੂ ਸੁਲਤਾਨ

ਜਿਸ ਤਨ ਬਿਰਹਾ ਨਾ ਉਪਜੇ

ਸੋ ਤਨ ਜਾਣ ਮਸਾਣ

 

ਅਸੀਂ ਸਭ ਬਿਰਹਾ ਘਰ ਜੰਮਦੇ

ਅਸੀਂ ਬਿਰਹਾ ਦੀ ਸੰਤਾਨ

ਬਿਰਹਾ ਖਾਈਏ ਬਿਰਹਾ ਪਾਈਏ

ਬਿਰਹਾ ਆਏ ਹੰਢਾਣ

 

ਅਸੀਂ ਸਭ ਬਿਰਹਾ ਦੇ ਮੰਦਰੀਂ

ਧੁਖਦੇ ਧੂਫ਼ ਸਮਾਨ

ਬਿਨ ਬਿਰਹਾ ਉਮਰ ਸੁਗੰਧੀਆਂ

ਸੱਭੈ ਬਿਣਸਾ ਜਾਣ

 

ਬਿਰਹਾ ਸੇਤੀ ਉਪਜਿਆ

ਇਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਸਮਾਨ

ਬਿਰਹਾ ਸੇਤੀ ਸੂਰਜ ਜੰਮਣ

ਦਿਹੁੰ ਪਏ ਗੇੜੇ ਖਾਣ

 

ਮੈਂ ਵੱਡਭਾਗੀ ਤੇਰਾ ਬਿਰਹਾ

ਲੜ ਲੱਗਾ ਮੇਰੇ ਆਣ

ਬਿਨ ਬਿਰਹਾ ਥੀਂਦੀ ਠੀਕਰੀ

ਕਿਸੇ ਉੱਜੜੇ ਕਬਰਿਸਤਾਨ

 

ਅੱਜ ਸੱਭੇ ਧਰਤੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ

ਤੇ ਸੱਭੇ ਹੀ ਅਸਮਾਨ

ਅੱਜ ਸੱਭੇ ਰੰਗ ਹੀ ਮੈਂਡੜੇ

ਮੇਰੇ ਵਿਹੜੇ ਝੁੰਮਰ ਪਾਣ

 

ਤੂੰ ਹੇ ਰੁੰਨੇ ਮਨ ਮੇਰਿਆ

ਕਿਉਂ ਲੋਚੇ ਵਸਲ ਹੰਢਾਣ

ਜੇ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਆਪਸੀਂ

ਮਿਲਣ ਕਦੇ ਨਾ ਜਾਣ

 

ਅਸਾਂ ਜੂਨ ਹੰਢਾਣੀ ਮਹਿਕ ਦੀ

ਸਾਨੂੰ ਬਿਰਹਾ ਦਾ ਵਰਦਾਨ

ਸਾਡੇ ਇਸ ਬਿਰਹਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ

ਕੋਟ ਜਨਮ ਕੁਰਬਾਨ

 

ਬਿਰਹਾ ਬਿਰਹਾ ਆਖੀਏ

ਬਿਰਹਾ ਤੂੰ ਸੁਲਤਾਨ

ਜਿਸ ਤਨ ਬਿਰਹਾ ਨਾ ਉਪਜੇ

ਸੋ ਤਨ ਜਾਣ ਮਸਾਣ

Comments

comments

Leave a Reply