ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਕਵਿਤਾ–ਅਸਾਂ ਤੇ ਜੋਬਨ ਰੁੱਤੇ ਮਰਨਾ

Posted on Posted in Punjabi Poetry

ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਜੋਬਨ ਰੁੱਤੇ ਮਰਨਾ

ਮੁੜ ਜਾਣਾ ਅਸਾਂ ਭਰੇ ਭਰਾਏ

ਹਿਜਰ ਤੇਰੇ ਦੀ ਕਰ ਪਰਕਰਮਾ

ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਜੋਬਨ ਰੁੱਤੇ ਮਰਨਾ

 

ਜੋਬਨ ਰੁੱਤੇ ਜੋ ਵੀ ਮਰਦਾ

ਫੁੱਲ ਬਣੇ ਜਾਂ ਤਾਰਾ

ਜੋਬਨ ਰੁੱਤੇ ਆਸ਼ਿਕ ਮਰਦੇ

ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ

ਜਾਂ ਉਹ ਮਰਨ,

ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਾਏ

ਹਿਜਰ ਧੁਰੋਂ ਵਿਚ ਕਰਮਾਂ

ਹਿਜਰ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸਾਂ ਮੁਬਾਰਿਕ

ਨਾਲ ਬਹਿਸ਼ਤੀਂ ਖੜਨਾ

ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਜੋਬਨ ਰੁੱਤੇ ਮਰਨਾ ।

 

ਸੱਜਣ ਜੀ,

ਭਲਾ ਕਿਸ ਲਈ ਜਾਣਾ

ਸਾਡੇ ਜਿਹਾ ਨਿਰਕਰਮਾ

ਸੂਤਕ ਰੁੱਤ ਤੋਂ,

ਜੋਬਨ ਰੁੱਤ ਤੱਕ

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੰਢਾਈਆਂ ਸ਼ਰਮਾਂ

ਨਿੱਤ ਲੱਜਿਆ ਦੀਆਂ ਜੰਮਣ-ਪੀੜਾਂ

ਅਣਚਾਹਿਆਂ ਵੀ ਜਰਨਾ

ਨਿੱਤ ਕਿਸੇ ਦੇਹ ਵਿਚ,

ਫੁੱਲ ਬਣ ਕੇ ਖਿੜਨਾ

ਨਿੱਤ ਤਾਰਾ ਬਣ ਚੜ੍ਹਨਾ

ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਜੋਬਨ ਰੁੱਤੇ ਮਰਨਾ

 

ਸੱਜਣ ਜੀ,

ਪਏ ਸੱਭ ਜੱਗ ਤਾਈਂ

ਗਰਭ ਜੂਨ ਵਿਚ ਮਰਨਾ

ਜੰਮਣੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਔਧ ਹੰਢਾਈਏ

ਫੇਰ ਹੰਢਾਈਏ ਸ਼ਰਮਾ

ਮਰ ਕੇ ਕਰੀਏ,

ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੀ,

ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਪਰਕਰਮਾ

ਪਰ ਜੇ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਮਰ ਜਾਏ

ਤਾਂ ਜਿਊ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ?

ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਜੋਬਨ ਰੁੱਤੇ ਮਰਨਾ

ਮੁੜ ਜਾਣਾ ਅਸਾਂ ਭਰੇ ਭਰਾਏ

ਹਿਜਰ ਤੇਰੇ ਦੀ ਕਰ ਪਰਕਰਮਾ

ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਜੋਬਨ ਰੁੱਤੇ ਮਰਨਾ ।

Comments

comments

Leave a Reply