ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬ್ರೌಸಿಂಗ್

ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲು ಹೇಗೆ

What is book called in Sanskrit

While learning how to say book in Sanskrit, you can also come across the word शास्त्रं, which is actually used for a

What is doctor called in Sanskrit

There are many names with which a doctor can be known in Sanskrit. ಈ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ, ನಾವು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ 10 names with

ಏನು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಎಂಬ ಕಲಾ

ಆರ್ಟ್ ಅನೇಕ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ–ಇದು ಒಂದು ಕಲೆಯಾಗಿದೆ, ಇದು ಪರಾಕ್ರಮ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 'ಮ್ಯಾಜಿಕ್' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಇಲ್ಲ, ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳು, …

What is wood called in Sanskrit

While learning what is wood called in Sanskrit, make sure you understand that we are talking about the substance wood that we

What is zero called in Sanskrit

Zero is believed to be discovered in India. It has a very significant place in spirituality, as it represents the ultimate nothingness–ದಿ …

What is husband called in Sanskrit

ಸರಿ, for married people, this should be really interesting. What is a husband called in Sanskrit? Definitely, there would be many names

What is father called in Sanskrit

While looking for various Sanskrit names for the word ‘father’, I was stunned to find that the Hindi and Punjabi name for

What is banana called in Sanskrit

Banana is a common fruit found almost everywhere in the world. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, I visited Sri Lanka. Though banana is usually yellow in

What is rose called in Sanskrit

Whenever there is a mention of rose’s name in different languages, the famous lines of Sir William Shakespeare flash in mind: What’s

What is a dog called in Sanskrit

It is very surprising to know that Dog has more than 20 ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಹೆಸರುಗಳು! To be frank, I also did not

How to say sorry in Sanskrit

How to say sorry in Sanskrit

Sanskrit is a beautiful language and if you can use it for common and day-to-day conversation, it sounds so amazing. To begin

ಬ್ಯಾಡ್ಜ್