ປະຈຸບັນຜົນປະເພດ

Poems ພາສາອັງກິດ

ພາສາອັງກິດ Poem–ໄຟແລະ thirst

ການປະຕິເສດຂອງນ້ໍາບຸກຄົນທີ່ສາມສິບຂະຫຍາຍ thirst ຂອງເຂົາ, ເຖິງແມ່ນວ່າໄຟທີ່ໄດ້ຮັບການ extinguished ຖ້າຫາກວ່າມັນບໍ່ໄດ້ຖືກປ້ອນ. The fire

ພາສາອັງກິດ Poem–Incompleteness

You bestowed me a very good mind, ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງຂ້າພະເຈົ້າ, ສໍາລັບການ, it wants to know about you and propels my thirsty soul to

ພາສາອັງກິດ Poem–Juicy Fruit

The fruit must fall from the tree, ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງຂ້າພະເຈົ້າ, ສໍາລັບການ, you want to fill this world with the juice of your nectarine

badge