നിലവിൽ വിഭാഗം ബ്രൗസുചെയ്യുന്നു

ഹിന്ദി

ഹിന്ദി അറിയുക–ഹിന്ദിയിൽ ചോദ്യം വാക്കു

എപ്പോഴാണ് ഏതെങ്കിലും ഭാഷ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ലേക്കുള്ള വരുന്നു, ചോദ്യം വാക്കു അറിയാതെ ശരിക്കും സഹായകരമാണ്. ഹിന്ദിയിൽ, പല ചോദ്യം ഉണ്ട് …

Hindi names of Planets

ഹിന്ദിയിൽ, planet means Graha (ग्रहGraha). Hindi names of planets are very interesting because many of the names you hear around you given

Hummingbird

Hummingbird in Hindi

If you are bird lover, it comes handy to know names of birds in various languages. If you are learning Hindi, it

A in Hindi

Learning Hindi alphabet from English in quite easy. എന്നിരുന്നാലും, if you learn it in the reverse way, from Hindi to English, you

Months name in Hindi

Months name in Hindi We present the list of Hindi names of months from English and also the pronunciation guide for people

East West North South in Hindi

East West North South directions in Hindi Name of Hindi directions are provided below with their meaning in English. If you would

ഹിന്ദി

तो क्या अब अमेरिकी तथा ब्रिटिश अंग्रेज़ी की भाँति हिन्दी के भी दो रूप हैं

आधुनिक हिन्दी भाषा में अक्षर विन्यास में भिन्नता जैसे कि हम अङ्ग्रेज़ी (अङ्गल) भाषा के विस्तार की गाथा को देखते हैं और

जीवन जाच

जीवन जीने की कला ही जाच है। इसमें सुख-दु:, जय-पराजय और लाभ-हानी समान चलते हैं। भगवान् श्रीकृष्ण ने कहा है- ‘सुखदु:खे समे

अर्थ के आधार पर वाक्य-भेद

अर्थ के आधार पर वाक्य आठ प्रकार के होते हैं। जो निम्नलिखित हैं- विधिवाचक – जिस वाक्य में किसी कार्य का करना

समुच्चयबोधक अव्यय (Conjunction in Hindi)

दो शब्दों, वाक्याँशों अथवा वाक्यों को जोड़ने का कार्य करने वाले अव्यय को भाषा में समुच्चयबोधक अव्यय कहा जाता है। जैसे – …

ഹിന്ദി ഭാഷ–क्रिया विशेषण (Adverb)

क्रिया विशेषण (Adverb, Kriya Visheshan in Hindi) जो शब्द क्रिया या क्रियाविशेषण की विशेषता बताते हैं, उन्हें क्रियाविशेषण कहा जाता है। जैसे- …

ഹിന്ദി അറിയുക–काल (Tense)

क्रिया के रूप से ही कार्य के करने या होने के समय का पता चलता है। इसी समय को ही क्रिया का

മുദ