បច្ចុប្បន្ននេះការរកមើលប្រភេទ

ហិណ្ឌូកំណាព្យ

A poem in Hindi

तुम मेरे नहीं हो सकते ये मैं जानता हूँ। मैं जानता हूँ तुम मेरे नहीं हो सकते। मगर क्या कभी काँटों ने

ផ្លាកសញ្ញា