હાલમાં શ્રેણી બ્રાઉઝ

હિન્દી કવિતા

A poem in Hindi

तुम मेरे नहीं हो सकते ये मैं जानता हूँ। मैं जानता हूँ तुम मेरे नहीं हो सकते। मगर क्या कभी काँटों ने

બેજ