បច្ចុប្បន្ននេះការរកមើលប្រភេទ

niti Chanakya

Chanakya NEET ជា​ភាសាសំស្ក្រឹត Sloka: ជំពូក​ទី 7

ការផ្លាស់ប្តូរឆ្ពោះទៅមុខ, we present the seventh chapter of Chanakya Neeti, បរិមាណនៃការយល់ដឹងទូលំទូលាយនិងប្រាជ្ញាយ៉ាងខ្លាំងដែលបានសរសេរដោយអ្នកវិទ្យាសាស្រ្តនយោបាយដែលល្បី, …

Quotes from Chanakya Niti

Sanskrit Text: व्यालाश्रयाऽपि विफलापि सकण्टकाऽपि। वक्राऽपि पङ्किल-भवाऽपि दुरासदाऽपि। गन्धेन बन्धुरसि केतकि सर्वजन्तोर् एको गुणः खलु निहन्ति समस्तदोषान्।। English Translation: The plant Ketki, …

Three Priceless Diamonds of the World

Three Priceless Diamonds of the World The value of diamond could be indeed priceless. According to the material science, heat transfer science, …

ផ្លាកសញ្ញា